Phật Pháp cứu cánh là một, nhưng phương tiện rất nhiều