Tăng Ni, Phật Tử T.V. Chân Không chúc tết Hòa Thượng