Hướng Dẫn Livebroadcast

Hướng Dẫn Livebroadcast

LIVE broadcast - Pháp Thoại Chủ Nhật hàng tuần từ 10:30 tới 11:30 sáng

Điều kiện tiên quyết: Dùng trình duyệt Firefox. Cài đặt Apple Quicktime. Nếu có cài đặt AdblockPlus, tạm thời chọn "Disable on tvdaidang.ddns.net".
Liên kết: http://tvdaidang.ddns.net:9000/guest/view.cgi?profile=3&language=en
1. User Name: guest. Password: tvdd.
2. Chọn Compression MPEG4.