BÁO CÁO ĐÓNG GÓP CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2016 (Update 10 December 2016)

BÁO CÁO ĐÓNG GÓP CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2016 (Update 10 December 2016)

Tue, 06/27/2017 - 13:14
Posted in:
0 comments

Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng xin chân thành cám ơn Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử xa gần đã góp tay ủng hộ cứu trợ lũ lụt miền Trung trong thời gian vừa qua. Số tiền đóng góp là $30,932USD.[...] 

  ĐÓNG GÓP CỨU TRỢ BÃO LỤT MIỀN TRUNG (UPDATE 12/10/2016)
   
ĐỢT 1        
STT HỌ VÀ TÊN   CHECK No. SỐ TIỀN
1 LON TỪ BI    Cash  1070
2 GĐ CHÁNH QUẢNG ĐỨC Check 2000
3 THẦY ĐĂNG ĐAI DŨNG Cash 930
  TỔNG CỘNG ĐỢT 1   4000
         
ĐỢT 2        
STT HỌ VÀ TÊN   CHECK No./CASH SỐ TIỀN
1 NGAN NGUYEN 1813 75
2 SC THIỀN DUYET 1096 500
3 SON M  LE   1145 200
4 CASEY PHAM   181 20
5 JIMMY PHAM (CHON HUE AN) 2183 100
6 SC THIỀN TUỆ   255 500
7 THUAN T NGUYEN (CHON PHUONG BINH) 448 200
8 PHUNG M HA   1178 100
9 TIEN D NGUYEN 1022 100
10 SC THIEN CHON 414 100
11 KRISTY M HO   1029 100
12 BRUCE NGUYEN (DIỆU THÔNG) 2092 & 2093 300
13 MAI VAN PHAM 2184 80
14 JOHN TRAN STANTON PAIN 1329 200
15 MYHANH PHAN 1302 200
16 TIEP VAN BUI   3831 400
17 QUANG HUE (CK TIEP BUI) 3828 300
18 TARA DANG   1838 300
19 THUAN DUC NINH 8492 300
20 NANCY VAN   1011 100
21 QUACH NGHIA   2852 100
22 THẦY TRỤ TRÌ TL ĐẠI ĐĂNG CASH 100
23 THẦY ĐĂNG ĐẠI CHÍ CASH 100
24 THẦY TÂM CHÁNH CASH 100
25 SC THUẦN PHƯƠNG CASH 40
26 SC HÒA KIÊN   CASH 50
27 SC HUỆ TRƯỞNG CASH 100
28 SC HIỀN NHÂN   CASH 100
29 SC THIỀN TẠNG CASH 100
30 SC THIỀN NHƯ   CASH 100
31 SC THỂ MINH   CASH 60
32 SC TRÍ PHƯỚC ĐỨC CASH 100
33 KHANH NGUYEN CASH 100
34 KHANG NGUYEN CASH 100
35 NGUYEN CHÂU   CASH 100
36 SC THIỂN NHU   CASH 50
37 SC THIỀN QUANG CASH 100
38 SC HIỀN PHÚC   CASH 206
39 SC TRÍ NHỰT   CASH 60
40 SC VIÊN PHÚC   CASH 100
41 SC HUỆ CHƠN   CASH 50
42 HUỲNH HÊN   CASH 100
43 CÔ LAN   CASH 50
44 HOÀNG & PHƯỢNG CASH 50
45 ÁNH NGUYỄN   CASH 20
46 HÙNG HẠNH   CASH 50
47 DIỆU HOÀNG   CASH 20
48 TƯỜNG VÂN   CASH 50
49 TÂM NHẬT QUANG CASH 40
50 GIA NINH   CASH 20
51 SỸ & DIỆU KHIẾT CASH 40
52 CHÁNH TÂM THUẦN CASH 100
53 TRỰC TÂM   CASH 20
54 MAI   CASH 20
55 HIẾU   CASH 20
56 THIỆN DŨNG   CASH 20
57 GĐ BÀ THÁI   CASH 100
58 HUỆ NGUYỄN   CASH 100
59 TÔ ÁNH TUYẾT   CASH 20
60 GĐ TÂM DỨC   CASH 200
61 THÚY LÊ CHƠN HIỀN TỊNH CASH 300
62 NHA SĨ NGHỆ BÙI CASH 200
63 THẦY ĐĂNG ĐỊNH CASH 200
64 SC HUỆ ÁNH   CASH 100
65 DIỆU BẢO   CASH 30
66 DIỆN LAN   CASH 20
67 TÂM TÍN PHÚC   CASH 100
68 TÂM PHƯƠNG   CASH 70
69 TÂM PHƯƠNG   CASH 30
70 THIỀN TỰ GIÁC TÂM CASH 350
71 TÂM THÁI SƠN & CHƠN NHƯ NGỌC CASH 100
72 ĐẠO TRÀNG GIÁC TÂM CASH 600
73 HUỆ ĐỨC   CASH 500
74 SC THIỀN NGỘ   CASH 100
75 LON TỪ BI   CASH 316
76 DIỆU LIÊN   CASH 100
77 THẦY ĐĂNG HUY CASH 100
78 NI VIỆN THIỀN VIỆN TL ĐẠI ĐĂNG CASH 200
79 THẦY ĐĂNG ĐỨC CASH 200
80 KHUYẾT DANH   CASH 370
81 HUYỀN ĐẠT & THƯỜNG TRÍ CASH 100
82 SC THANH TỊNH GIÁC, SC HIỀN QUANG CASH  
  & PT Ở SAN JOSE   510
83 PT Ở SANTA ANA & DIỆU THÔNG CASH 2000
  TỔNG CỘNG ĐỢT 2   13727
         
ĐỢT 3        
STT HỌ VÀ TÊN   CHECK/CASH SỐ TIỀN
1 CHƠN HẠNH BẢO (ANDREW & RENEE H) CK 1762 100
2 HUNG Q PHAM & HOANG P LAM CK 4131 100
3 ARIE HO   CK 1048 50
4 HOA T HANG & HONG THU TONG CK 4005 1050
5 KHUONG B LIEU & LEHA T HO CK 6715 200
6 LUAN NGUYEN & BICHNGOC NGUYEN CK 3097 100
7 LOC PHUC TRINH CK 230 100
8 TRUCANH H NGUYEN CK 2044 100
9 THU-HA NGUYEN CK 542 1000
10 SƯ CÔ HIỀN NHÂN CASH 100
11 AMY NGUYỄN   CASH 100
12 ĐỒNG NGUYỄN CASH 50
13 CHƠN AN GIỚI   CASH 50
14 BÍCH NGỌC NGUYỄN CASH 100
15 CHƠN BẢO - CHƠN HẠNH CASH 200
16 THẦY ĐĂNG PHỔ CASH 100
17 CÔ HUỆ NHẪN   CASH 200
18 THUẬN LÊ   CASH 200
19 THUAN DUC NINH & HA MINH TRAN (2nd) CK 8498 100
20 KHUYẾT DANH   CASH 835
  TỔNG CỘNG ĐỢT 3   4835
         
ĐỢT 4        
STT HỌ VÀ TÊN   CHECK/CASH SỐ TIỀN
1 CHỢ CAO NGUYÊN Tien mat 500
2 HAN LE   CHECK 200
3 CUONG MAI   CHECK 200
4 JENNIFER LE   CHECK 200
5 MONGHA HUYNH CHECK 200
6 TU THIEN PHAM CHECK 200
7 QUANG HUE THANH TIEN MAT 100
8 LOC LE,DIEP NGUYEN CHECK 300
9 VO DANH   CHECK 500
10 HONG LIEN THI VO CHECK 100
11 PT CHANH  TAM TIEN MAT 560
12 TRAN HONG LOAN TIEN MAT 100
13 CHANH TAM CHON TIEN MAT 200
14 NHU TAM LOSANGELES   TIEN MAT 600
15 PT: TV DIEU NHAN Check 1100
16 Tiffani Le   Check 100
17 Thu Trang Thai check 100
18 World Products Club, inc check 100
19 Ma co Thuy   TIEN MAT 200
20 Co Diệu Chi   TIEN MAT 100
21 Tâm Chánh Trực TIEN MAT 300
22 Cô Thuần viên   TIEN MAT 100
23 Hữu Đức   TIEN MAT 100
24 Sư cô Huệ Phước TIEN MAT 100
25 Gia Dinh SC Hien Tri TIEM MAT 250
26 Kim Jorde   check 100
27 Luong truong   Tien Mat 120
28 Vo danh   Tien mat 240
29 Han Hoang Do Check 300
30 Co Sen   Tien mat 100
31 L.Pham   Tien mat 250
32 Vo Danh   Tien Mat 200
33 Vo Danh   Tien Mat 50
34 Chan An & Chanh Tue Tien Mat 100
35   Vo Danh                  Tien Mat 100
36 Han Vo   check 200
37 Quang Le   Tiền mặt 100
  TỔNG CỘNG ĐỢT 4   8370
         
  TỔNG CỘNG 4 ĐỢT   30932