HÌNH ẢNH THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU NĂM 1988

HÌNH ẢNH THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU NĂM 1988

Thu, 06/29/2017 - 05:16
Posted in:
0 comments

Cạo tóc giựt mình tuyết đầy dao,

Tuổi xuân nên biết chẳng tha nhau,

Vượt sanh thoát tử cần làm Phật,

Thôi chớ dần dà hẹn sáng sau.

(Thiền sư Chơn Tịnh)