TALKSHOW GÂY QUỸ XÂY CẤT

TALKSHOW GÂY QUỸ XÂY CẤT

Thu, 06/29/2017 - 07:36
Posted in:
0 comments

Đại Lễ Phật Đản PL 2558 tại TV Đại Đăng đoạn 1/2 http://youtu.be/IHEZy7R8FbQ

Đại Lễ Phật Đản PL 2558 tại TV Đại Đăng đoạn 2/2 http://youtu.be/tbLof0oVeuw

 

Do Trọng Nghĩa và Mộng Lan cùng thẩm vấn

Talkshow Gây Quỹ Xây Cất đoạn 1 tại TV Đại Đăng http://youtu.be/eqA_iBN_cCk

Talkshow Gây Quỹ Xây Cất đoạn 2 tại TV Đại Đăng http://youtu.be/TnSw_g0L6KU

Talkshow Gây Quỹ Xây Cất đoạn 3 tại TV Đại Đăng http://youtu.be/-5kuAxy7vxU

Talkshow Gây Quỹ Xây Cất đoạn 4 tại TV Đại Đăng http://youtu.be/B5TraLClv8c

Talkshow Gây Quỹ Xây Cất đoạn 5 tại TV Đại Đăng http://youtu.be/wcjjx9wJcKY

Talkshow Gây Quỹ Xây Cất đoạn 6 tại TV Đại Đăng http://youtu.be/kjudgO_itMQ

Talkshow Gây Quỹ Xây Cất đoạn 7 tại TV Đại Đăng http://youtu.be/4Y1CxUK2dt4

Talkshow Gây Quỹ Xây Cất đoạn 8 tại TV Đại Đăng http://youtu.be/EhSHUHwEFjs