HÌNH ẢNH SAN ỦI MẶT BẰNG XÂY DỰNG TVTL ĐẠI ĐĂNG

HÌNH ẢNH SAN ỦI MẶT BẰNG XÂY DỰNG TVTL ĐẠI ĐĂNG

Thu, 06/29/2017 - 07:46
Posted in:
0 comments

 

Xin giới thiệu vài hình ảnh Công ty Hamann Construction Inc. đang tiến hành giai đoạn thứ nhất san ủi mặt bằng, những khoảng đất thật cứng ngoài dự tính của họ.  Đây là phần đất cho bãi đậu xe và đường lên Chánh điện, Thiền đường, và Tăng đường.

f8.JPG

f9.JPG

f10.JPG

f11.JPG

f12.JPG

f13.JPG

f14.JPG

f15.JPG

f16.JPG

f17.JPG

f18.JPG

f19.JPG

f20.JPG

f21.JPG

f22.JPG

f23.JPG

f24.JPG

f25.JPG