HÌNH ẢNH SAN ỦI ĐẤT SƯỜN ĐỒI

HÌNH ẢNH SAN ỦI ĐẤT SƯỜN ĐỒI

Fri, 06/30/2017 - 06:20
Posted in:
0 comments

Một số hình ảnh đang san ủi sườn đồi, nơi sẽ xây dựng Chánh điện, Thiền đường, và Tăng đường, sẽ hướng về phía Tây, cũng có nghĩa nhìn về hướng phía biển Thái Bình Dương, cách nửa vòng trái đất là dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử đang được phục hưng.