BÁO CÁO TÌNH HÌNH XÂY DỰNG THIỀN VIỆN NGÀY 16/04/2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XÂY DỰNG THIỀN VIỆN NGÀY 16/04/2017

Fri, 06/30/2017 - 13:33
Posted in:
0 comments

Đóng góp xây dựng xin ký check cho "THIEN VIEN DAI DANG", phần Memo xin ghi "Cúng Dường Xây Dựng" và gửi về:

THIEN VIEN DAI DANG

6326 Camino Del Rey

Bonsall, CA 92003, USA

Tel (760) 945-5588